Fir­ma­sisene koostöö ja kommunikatsioon2017-11-07T16:59:16+00:00

Meeskonnakoolitus kesk­endub firma-, osakonna– või tiimi­sis­ese koostöö aren­damisele. Hin­natakse enda ja kolleegide koost­ööala­seid võimeid, käsitle­takse koostöö toim­imise teo­reetil­isi aspekte. Toimu­vad koost­ööhar­ju­tused ja aren­davad män­gud. Kooli­tuse kestus 2–3 päeva

„Meeskonna kat­sum­ine“
Fir­ma­sisene seik­luskooli­tus koos alltöövõt­jatega. Kestus 2–3 päeva