Osalejate kommentaarid koolitustelt teemade lõikes2016-12-13T10:24:29+00:00

Konfliktsituatsioonide ennetamine ja lahendamine

 • Kindlust, et olen olulisi asju õigesti teinud
 • Uued metoodikad klientidega suhtlemisel
 • Sain kinnitust konfliktide õige lahendamise kohta, uusi teadmisi klientide mõjutamisel
 • Sain infot isikuomaduste kohta, sain teada enda kitsaskohad, mida arendada
 • Meeldetuletust, uued praktilised õpped, koolitus vastas teemapüstitusele
 • Kliendi mõistmise ja mõjutamise alused
 • Oma mõtete tulevikku suunamine ja kinnitamine õiges suunas
 • Kinnitust väljakujunenud arusaamadele, juurde palju huvitavat. Tänud!
 • Suhtlemist saab juhtida!
 • Klientidega suhtlemisel oskan olukorda hinnata teise pilguga

Teeninduse arendamine

 • Teadmisi kuidas väljendada paremini, et saavutada oma eesmärk
 • Pani mõtlema, mis on valesti minu suhtumises
 • Sain huvitavaid teoreetilisi teadmisi antud valdkonnast ning neid praktiseerida
 • Mõtted suunatud positiivsele lainele ja sellega on vaja tööd teha
 • Oskan edaspidi suhtlemisel ja konfliktsituatsioonides kasutada õpitut
 • Värskeid ideid suhtlustasandil
 • Oskan paremini oma ideid maha müüa
 • Tean hea teeninduse aluseid
 • Oskan kasutada suhtlemisel erinevaid tehnikaid
 • Vihjeid/ nõuandeid oma töö (teistega suhtlemise) parendamiseks
 • Olen õnnelik, südamerahu suurenes, tunnen ennast kasulikuna, silmad avanesid

Müügitöö planeerimine ja arendamine

 • Oskus müüa oma teenust paranes. Müügivõimaluste nägemine- mida teha, et saada, mida tahan
 • Teada, et olen suurepärane kontaktilooja. See annab innustust olla julgem müüja. Kindlasti kasutan seda argumentide käsitlemise osas
 • Sain palju kinnitust oma töös kasutatavatele meetoditele. Õppisin juurde pakkumiste ülesehitamist ja pöördumist kliendile ideega. Kliendi mõjutamise nippe
 • Kuidas reklaamida oma koolitust ja koostada pakkumist
 • Mõtteid ja juhiseid enda „toodete“ müügiks
 • Arusaamise müügiprotsessist, inimeste mõjutamise võimalikkusest, vaevast väga heaks müügitöötajaks saamisel
 • Uusi mõtteid, kuidas müüa enda oskusi ja teadmisi. Pealegi vaatasin hoopis uue nurga alt paljusid aspekte enda ja lähedaste elus
 • Ennast küljelt vaadates mõistad enda võimalusi ja probleeme paremini
 • Teadmisi tulevikus visiidi ettevalmistamise osas
 • Rohkem eneseusku, julgemalt võib inimesi provotseerida, küsimine on diskusiooni mootor, tehingu sõlmimine
 • Kinnituse teooriale, mille rakendamiseks on olemas „töövahendid“
 • Värskendasin oma teadmisi, sain uusi ja tean mida võiks nüüd arendada ja kuhu tähelepanu pöörata. Kindlasti on vaja rohkem aega ettevalmistuseks

Ajakasutuse planeerimine

 • Sain kinnitust oma karakterile, mida mingis osas on võimalik muuta, mingis osas on vaja vastavalt kohaneda » abivahendid selleks
 • Tegelen teadlikult ja eesmärgipäraselt oma aja planeerimisega
 • Mõistan kuhu kaob vajalik tööaeg, millele kulub kasulik tööaeg ja kuidas seda muuta
 • Sain mõned mõtted, mida proovida ellu rakendada igapäevatöös
 • Tean, mida mina pean enda töös muutma ja kuidas neid muutusi ellu viia
 • Mõtlen läbi kuidas saan oma aega efektiivsemalt kasutada
 • Mõtteid ja arusaama, et on vaja teha muudatusi ning kuidas neid muudatusi teha, et oma tegevusi paremini juhtida
 • Ajaplaneerimise parendamise põhimõtted ja selle muutmine
 • Mõtlemist, et rutiinsed asjas ei pea olema nii rutiinsed, ka neid saab muuta

Veenev esinemine

 • Juhiseid, kuidas paremini esineda
 • Parem enesetunnetus, vahetu kõrvalseisjate tagasiside
 • Uusi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi esinemisest, hästi ülesehitatud koolitus, kaks väga harivat päeva enesetäienduse mõttes
 • Sain kinnitust tehtule, õppisin oma vigu nägema
 • Sain julgust juurde. Sain nii teoreetilisi kui ka praktilisi kogemusi
 • Koolitus vastas ootustele, hea oli teooria ja praktika koos ning kohene tagasiside
 • Videotreening ja oskuslik tagasiside. Loodan, et saan veel!
 • Värske pilk kõigile põhitõdedele, enda nõrkade külgede tuvastamine
 • Kõige olulisem: müüva sõnumi koostamine
 • Kuidas koolitusi ja esinemisi paremini läbi viia
 • Väga suur kasu, hindan kõrgelt tagasisidet, kogemust ja kolleegide koostööd
 • Suutsin vähendada oma rambipalavikku. Sain juurde palju enesekindlust ja häid mõtteid, kuidas enesekindlamalt esineda
 • Enese ja teiste analüüsivõime parandamist, esinemisoskuste põhiliste valdkondade parandamine

Tulemuslik koolitamine

 • Sain teoreetilised teadmised kuidas koolitust üles ehitada. Esinemise praktika, vead ja arendamist vajavad küljed
 • Suudan paremini juhtida „lavanärvi“, esinemisjulgust
 • Praktilisi juhiseid ja teadmisi koolituste läbiviimiseks, avalikuks esinemiseks, presentatsiooni koostamiseks
 • Esinemisjulgust ja nägin ennast kõrvalt, enda vigu esinemisel
 • Praktilisi juhiseid koolituse edukaks läbiviimiseks. Võimalust end kõrvalt jälgida
 • Julgust teha vigu ja neist õppida
 • Kindlasti tahaks proovida 16 minuti reeglit!
 • Üldpildi koolitajatest ja nende tehnika kasutamisest
 • Teoreetilise ettevalmistuse esinemiseks, koolituse planeerimise põhimõtted
 • Algteadmised sellest, millesse end seganud olen. Kasu on suur tulevikku silmas pidades
 • Kuidas saada koolitajaks. Sinna jõudmiseks on pikk tee
 • Avaliku esinemise analüüsi, praktilisi näpunäiteid slaidide koostamisel

Tegutsemine keerulistes juhtimisolukordades

 • Erinevate juhtide erinevad nägemused
 • Õppisin ennast paremini tundma ja sain aru, et hea juhtimine ei olegi nii lihtne
 • Teada erinevaid juhtimisstiile, mida enda töös rakendada
 • Üldine juhtimisoskuste ja silmaringi avardus/laienemine
 • Sain olulisi teadmisi juhi rollist ja omadustest
 • Pani mõtlema asjadele, millega tuleb iga päev kokku puutuda uue nurga alt
 • Oskusi paremini tegutseda keerulistes juhtimisolukordades
 • Erinevate situatsioonide läbivaatamine, uued teadmised
 • Positiivset tõuget teatud tegevuste käivitamiseks
 • Edasiste tegevuste planeerimine, tegutsemine teatud juhtumite lahendamisel
 • Vestlus alluvatega, parem ettevalmistus
 • Saan kasutada seda oma praktikas
 • Meeldetuletus minu rollist juhina, mõjutamisviisidest
 • Mõningad „šnitid“ probleemide lahendamisel
 • Sain aru, et olen langenud stampide ja rutiinide küüsi. Koolitus oli mulle „ülesäratus“

Koostöö arendamine

 • Kindlust, oma ideede jagamise kasulikkusest laiemale ringile
 • Koolituselt sain mõned uued vaatenurgad ja mõtteterad koostööks teistega
 • Teadmised, et pean olema avatum, väljendama ennast paremini, üle küsima kui jääb midagi segaseks
 • Antud koolitus tuletas meelde koostöö toimimise eeldused ja tagasiside andmise võimalusi
 • Ideid töötajate ja oma töö paremaks korraldamiseks
 • Sain teada, et erinevad osakonnad peavad ühtse eesmärgi nimel paremini funktsioneerima, põhiline info liikumine, vahetus
 • Hea oli ennast läbi erinevate testide analüüsida

Inimeste juhtimine

 • Ettepanekute müümine ja muutuste elluviimine, erinevad juhistiilid
 • Kasulikke juhtnööre arenguvestluste läbiviimiseks
 • Sain kõik juhtimise põhitõed korralikult meelde tuletatud
 • Kasu sain kindlasti ja praktiline kasu tuleb siis kui kõik õpitu töösse rakendan
 • Oma töö parendamine ja edasine areng
 • Töötaja ja isiku motivatsiooni kaardistamine
 • Sai meelde tuletatud juba õpitut asju ja ka juurde õppida palju uut

Firma

Nimi *

E-mail*

Arvamus